Zoeken in deze blog

donderdag, december 23, 2010

Iets te veel te managen?

Juist in tijden van tegenvallende resultaten hebben organisaties vaak een

maandag, december 20, 2010

Corporaties diep in rood met avontuur in vastgoed

Woningcorporaties hebben forse verliezen gemaakt met activiteiten in projectontwikkeling. Een groot deel van de dochterbedrijven voor nieuwbouw en aankoop van gronden lijdt structureel verlies.
lees verder

donderdag, december 09, 2010

Minister Donner heeft geen geld voor woningbouw

09-12-2010 00:00  |  Binnenland  |  Belzen, Thomas van | 
DEN HAAG - Minister Donner (wonen) heeft geen geld om de woningmarkt te stimuleren. Dat benadrukte hij gisteren tijdens een debat over corporaties.

woensdag, november 24, 2010

Voor teams en bedrijven in onzekere tijden


Steven Covey schrijft in zijn boek management principes voor gegarandeerde resultaten dat bedrijven die in onzekere tijden hun weg zoek, met vier gevaren worden geconfronteerd:
  • vertrouwenscrisis;
  • verlies aan focus;
  • verlammende angst
  • gebrekkige uitvoering;

Wil je weten of jou team succesvol is en gegarandeerde resultaten behaald, ook in zware tijden?  
dinsdag, november 23, 2010

Wig tussen accountant en directie

23 november 2010, 7:26 uur | FD.nl

Door: Jan Fred van Wijnen
De commerciële band tussen het management van een bedrijf en de externe accountant moet worden doorgesneden. De raad van commissarissen moet opdrachtgever worden van de accountant, schrijft minister De Jager in een brief aan de Tweede Kamer.

vrijdag, november 05, 2010

Transparantie in financiële sturing - PricewaterhouseCoopers

Onderzoek naar de verantwoording van woningcorporaties
De woningmarkt zit nog steeds vast, financiers stellen hogere eisen en er is sprake van toenemende bemoeienis vanuit de overheid. Niet alleen Den Haag oefent zijn invloed uit via de brede heroverweging, ook Europa bemoeit zich met de Nederlandse huisvesting en brengt nieuwe regelgeving met zich mee.


Lees verder

woensdag, november 03, 2010

Arnoud Boot over de financiering van de onderneming

In het huidige economische klimaat hebben veel bedrijven het moeilijk als het aankomt op (her)financiering. Daar komt bij dat financiële markten continu invloed uitoefenen op ondernemingen en hun strategie. Dit kan leiden tot risicovol handelen van de bestuurders. Dit onderwerp stond ter discussie op een door Randstad Professionals en Randstad Search & Selection georganiseerde bijeenkomst waar hoogleraar Corporate Finance Arnoud Boot zijn visie gaf.

woensdag, oktober 27, 2010

De vernieuwde Incoterms

Gisteren ontving ik een interessante nieuwsbrief op de ouderwets deurmat. De nieuwsbrief kreeg ik van een bekend advocaten kantoor en een van de onderwerpen wil ik jullie met jullie delen.  

De vernieuwde Incoterms. Hoe een afkorting veel belangrijke zaken kan regelen, maar kies wel de juiste afkorting

maandag, september 13, 2010

Unanieme tevredenheid over Basel IIIRIJSWIJK (AFN) - Toezichthouders en bankdirecteuren bereikten zondag een compromis over het zogeheten Basel III-pakket, een set aan nieuwe spelregels voor banken. En hoewel een stevige

Dankzij kredietcrisis zet Financieel Manager risicomanagement op de kaart


De kredietcrisis geeft een impuls aan de ontwikkeling van risicomanagement bij organisaties. Risicomanagement stond voor de crisis nog in de kinderschoenen, maar als gevolg van de boekhoudschandalen, nieuwe wet- en regelgeving, economische onrust en het falen van toezicht heeft het een hoge prioriteit gekregen. Bestuurders zijn meer dan ooit gefocust op

vrijdag, september 03, 2010

Uitverkoop corporaties bepleit

3 september 2010, 7:29 uur | FD.nl

Door: Verbraeken, H.
Als woningcorporaties overeind willen blijven, moeten zij de komende tien jaar tot 800.000 van hun 2,4 miljoen sociale huurwoningen verkopen aan hun huurders. .

Dat stellen topbestuurder Arthur Docters van Leeuwen, econoom Sweder van Wijnbergen en senator Hans Hillen, respectievelijk van VVD-, PvdA- en CDA-huize. Zij waarschuwen dat een nieuw rechts kabinet de druk op de corporaties en de huursubsidie zal opvoeren in het belang van het gezond maken van de overheidsfinanciën en het marktdenken. Corporaties zouden daarop vooruit moeten lopen door zich op een verantwoorde manier in te krimpen.
Volgens de drie heeft massale verkoop van het corporatiebezit tal van voordelen, zoals een einde aan scheefwonen en een opbrengst van euro 120 mrd voor verdere investeringen. Zij presenteren hun pleidooi als een visie die ver boven de partijpolitiek uittorent. Hun 'cri de coeur' zoemt volgens Hillen mee in de formatiebesprekingen in Den Haag.
Om ontwikkeling richting Amerikaanse getto's te voorkomen, mag de corporatiesector niet verder worden uitgekleed zoals onder het zittende kabinet gebeurt. Zij doelen vooral op de winstbelasting die sociale woningbouw bestraft. Ook het marktdenken werkt ondermijnend, zo stellen zij. De sector moet wel op flink op de schop.

woensdag, juli 14, 2010

Onderzoek naar risico’s corporatiedochters


Woningcorporaties moeten inzicht geven in de financiële risico’s van hun commerciële dochterondernemingen. Het Waarborgfonds voor Sociale...

Woningcorporaties moeten inzicht geven in de financiële risico’s van hun commerciële dochterondernemingen. Het Waarborgfonds voor Sociale Woningbouw (WSW) laat onderzoek doen naar deze corporatie-BV’s.
Affaires Aanleiding is de reeks van affaires bij woningcorporaties, zoals bij het Rotterdamse Woonbron, het Maastrichtste Servatius, SGBB Hoofddorp en Rochdale Amsterdam. Het onderzoek wordt uitgevoerd door bureau IRS, meldt het FD. Bij de controle vindt ook diepgaand boekenonderzoek plaats. Als er bij corporaties onregelmatigheden worden aangetroffen, kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van de waarborgverlening van WSW, meldt een woordvoerder.

Bijleggen Het WSW staat garant voor ruim 78 miljard aan corporatieleningen. Het fonds wil meer controle op de risico’s die de corporatiedochters aangaan. Het aantal commerciële corporatiedochters is afgelopen 5 jaar verdubbeld tot 1900.

SS Rotterdam
In veel gevallen financieren corporaties hun dochterondernemingen (in 2008 nog met ruim 4,5 miljard euro) om als projectontwikkelaar op de commerciële markt te kunnen opereren. In een enkel geval gaat het ook om meer maatschappelijke projecten.
De risico’s van de nevenactiviteiten van corporaties kunnen flink uit de hand lopen. Zo moest Woonbron 225 miljoen euro bijleggen op de verbouwing van het schip SS Rotterdam. Servatius verloor zeker 60 miljoen op de bouw van een campus in Maastricht.

Klad Volgens een recente Trendrapportage van WSW loopt de totale langlopende schuldenlast van corporaties in 2014 op tot 90 miljard euro. Het wordt steeds moeilijker om deze schulden te financieren. Corporaties kunnen aflossen door woningen te verkopen. Die verkoop stokt momenteel.

DuurDe corporatiedochters zijn veelal actief in de duurdere woningmarktsegementen. Ook daarin is de klad gekomen, waardoor de risico’s nog verder kunnen toenemen. WSW waarschuwt voor ‘een steeds groter stuwmeer van leningen die relatief snel opnieuw gefinancierd moeten worden’ en waarvoor het moeilijker wordt dekking te vinden. 
Bron: binnenlandsbestuur.nl

woensdag, juni 23, 2010

Het eigen vermogen van corporaties

In een herziene Richtlijn 620 `Coöperaties´ zijn nieuwe bepalingen opgenomen voor het classificeren van ontvangen middelen als eigen vermogen of als vreemd vermogen. In het navolgende artikel wordt een en ander nader toegelicht.

Risicomanagement is het creëren van kansen

Het vak risicomanagement wordt steeds belangrijker. Dit is deels ingegeven door de economische crisis: banken en verzekeraars, maar ook bedrijven buiten de financiële sector wordt geacht meer aandacht aan risicomanagement te besteden. De vraag blijft hoe risicomanagement de bedrijfsvoering kan verbeteren. Hoe kunnen tekortkomingen en kansen worden geïdentificeerd worden en hoe wordt waarde toegevoegd aan de organisatie?

maandag, juni 21, 2010

Massale personeelsuittocht dreigt in 2010

21-6-2010
Uit West-Europees onderzoek van Hay Group blijkt dat 59 procent van de werknemers zich begin 2010 sterk heeft voorgenomen op zoek te gaan naar een andere baan. Een ommezwaai vergeleken met de afgelopen twee jaar, een recessieperiode waarin de werknemers risico’s vermeden en de rekrutering vrijwel stil lag.

Een aantal opvallende conclusies:

- 59 procent van de huidige werknemers (specialisten, middel en senior management) gaat in 2010 op zoek naar een nieuwe baan.

- Het vinden en plaatsen van een nieuwe werknemer kost de werkgever tussen de 50 procent - 150 procent van het huidige jaarsalaris.

- Werknemersbetrokkenheid leidt tot 54 procent minder verloop van werknemers.

- Werknemers die zich betrokken voelen, presteren in 50 procent van de gevallen ook beter.

- CEO’s en HR-specialisten beschouwen werknemersbetrokkenheid en het behouden van talent als de twee belangrijkste aandachtspunten voor 2010.

- Bedrijven die zich richten op de werknemersbetrokkenheid, de vrijheid en autonomie van de medewerkers én daarnaast ook zorgen dat de randvoorwaarden om het werk goed uit te voeren op orde zijn, blijken door de jaren heen significant sneller te groeien.

Frustratie

Het behouden van talent door het bereiken van werknemersbetrokkenheid blijkt onvoldoende. Bureaucratie, slechte (ict)systemen en belangenverstrengelingen, zorgen voor veel (onnodige) frustratie bij de werknemers . Wat uiteindelijk zal leiden tot uitval óf voor meer dan de helft van de werknemers (59 procent) reden is op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Erin Lap, director Leadership & Talent Hay Group Nederland: "Ook de Nederlandse werkgever moet zich zorgen maken. Als er niet op tijd wordt gestuurd op wat wij noemen engagement en op enablement, raken goede werknemers gefrustreerd en zullen ze vertrekken."

Squeeze for talent

Erin Lap: "Werknemers die afgelopen jaar nog rustig hun tijd bleven uitzitten, zijn nu weer actief bezig met het verder uitstippelen van hun carrièrepad. We hebben dit eerder gezien in 2000/2001. Bedrijven die tijdens die ‘dip’ medewerkers bleven motiveren en daarnaast de interne bedrijfsprocessen goed in de gaten hielden, waren na die periode een stuk beter in staat toptalent binnen boord te houden en aan te trekken. De afgelopen recessie is in alle opzichten onvergelijkbaar met de dip van 2001, het percentage van 59 procent reflecteert het feit dat veel bedrijven weinig hebben gedaan aan het bereiken van betrokkenheid."

Hoge kosten

"Het verlies aan productiviteit en de directe kosten samenhangende met het aannemen van nieuwe medewerkers zijn al snel een jaarsalaris. Het managen van het rendement op de loonsom moet ook vanuit dit vraagstuk worden beoordeeld. Het gaat al snel om hele grote bedragen die vaak onder de radar blijven. Nog veel essentiëler is dat de behoefte aan talent het aanbod alleen maar meer en meer zal overtreffen, de ‘squeeze for talent’ neemt de komende jaren ernstig toe," aldus Herman Koning, director Business Solutions.

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim 5.500 medewerkers in Duitsland, Frankrijk, UK en Benelux in verschillende bedrijfstakken binnen de private sector.. De volgende criteria kwamen onder andere in het onderzoek naar voren: de bedrijfssector, de loonsontwikkelingen in de laatste twaalf maanden, gevoel van waardering, toekomstverwachting en plannen, vertrouwen in het management en baanzekerheid, werkstructuur, opleidingsmogelijkheden, arbeidsomstandigheden, de invloed van bedrijfsprocessen op de productiviteit, de mate van zelfstandigheid en het gewenste gevoel van verantwoordelijkheid.


Bron: Manageronline.nl

zaterdag, juni 12, 2010

Opdracht woningstichting Haag Wonen

Wegens ziekte van de manager financiën & control ben ik eind september 2008 benadert om deze rol tijdelijk in te vullen bij Woningstichting Haag Wonen. De organisatie een grote woningbouwcorporatie met ca. 25.000 woningen en bedrijfsruimten in beheer en eigendom in aantal wijken in Den Haag waaronder twee krachtwijken. De organisatie heeft een aanzienlijk investeringsprogamma in huur en koopvastgoed.
Bij de start van mijn opdracht was de organisatie reeds aan de slag met het planning en begrotingsproces. Haag Wonen stond aan de vooravond van een organisatie verandering en een directie wisseling. Drie van de vijf directieleden zouden binnenkort met pensioen gaan en een aantal verantwoordingsgebieden zouden worden overgeheveld naar de nieuwe directeur bedrijfsvoering.
Na een aantal maanden kreeg ik van de nieuwe directie de opdracht om veranderingen en verbeteringen door te voeren op het terrein van planning & control, financiele sturing en risicomanagement. Eind 2009 heb ik mijn opdracht bij woningstichting Haag Wonen afgerond.

De directeur bedrijfsvoering van Haag Wonen heeft na afronding van deze het volgende over mij geschreven:
"Peter van Oers heeft ruim een jaar de functie van manager Finance & Control vervuld bij Haag Wonen. Met Peter werd een andere, onafhankelijke manier van denken bij Haag Wonen geïntroduceerd. Dit heeft soms tot commotie geleid, maar Peter werd daardoor niet afgeleid. Hij hield zijn manier van denken staande. Hierdoor heeft Peter een nalatenschap verzorgd, waarmee Haag Wonen nu zijn voordeel doet. En uiteraard heeft Haag Wonen al die tijd van zijn scherpe, financiële verstand mogen profiteren."


Ria Koppen-Kreyne, directeur bedrijfsvoering Woningstichting Haag Wonen


Ik kan terugkijken op een boeiende en geslaagde opdracht.