Zoeken in deze blog

woensdag, oktober 27, 2010

De vernieuwde Incoterms

Gisteren ontving ik een interessante nieuwsbrief op de ouderwets deurmat. De nieuwsbrief kreeg ik van een bekend advocaten kantoor en een van de onderwerpen wil ik jullie met jullie delen.  

De vernieuwde Incoterms. Hoe een afkorting veel belangrijke zaken kan regelen, maar kies wel de juiste afkortingINLEIDING
Incoterms zijn de door de internationale Kamer van Koophandel officieel aangeduide regels voor het vastleggen en afspreken van onderlinge handelsverhoudingen tussen partijen en ze faciliteren hiermee de internationale handel. Een belangrijk misverstand is dat Incoterms alleen worden toegepast in overeenkomsten waarmee vervoer van bijvoorbeeld goederen wordt geregeld. Dat is zeker een categorie overeenkomsten, waarin de Incoterms een belangrijke functie hebben, maar ze worden ook in veel andere overeenkomsten gebruikt, waar zij een op zijn minst net zo belangrijke rol en functie hebben, bijvoorbeeld in koop-/verkoopovereenkomsten. Niet alleen wordt vaak in de praktijk verondersteld dat deze Incoterms zich zouden beperken tot vervoerovereenkomsten, maar ook wordt verondersteld dat de Incoterms de relatie tussen partijen en alle rechten en verplichtingen zouden regelen en ondervangen. Op deze misverstane functies van Incoterms wordt hierna ingegaan. Verder wordt gekeken naar de Incoterms 2010, zoals deze naar verwachting per 1 januari 2011 worden ingevoerd.


WAT ZIJN INCOTERMS
Eigenlijk zijn Incoterms internationale leveringsvoorwaarden op een aantal gebieden, die afspraken over de overdracht van goederen regelen. Daaronder kan worden verstaan de feitelijke overdracht door  koop/verkoop van een goed, maar ook de fysieke overdracht van goederen in het kader van vervoer of de combinatie van beide.Deze Incoterms zijn wereldwijd hetzelfde en regelen een aantal wezenlijke tussen contractspartijen geldende rechten en verplichtingen, zoals: 

  • Wie verzekert de goederen en tot welk moment?
  • Wanneer gaat het risico van de goederen over op een andere partij? 

Incoterms regelen nadrukkelijk niet alle rechten en verplichtingen van contractuele wederpartijen. De eigendomsoverdracht wordt door Incoterms bijvoorbeeld niet geregeld.MOGELIJKHEDEN IN VERSCHILLENDE CONTRACTVORMEN
De overeenkomst tussen partijen kan een vervoersovereenkomst zijn maar ook heel goed een koopovereenkomst tussen een koper en een verkoperVeel van de toe te passen Incoterms kennen zelf van elkaar verschillende momenten, die niet met elkaar samenvallen. Dit aspect wordt in de praktijk niet altijd onderkend. Zo kan in een en dezelfde Incoterm het moment tot wanneer de verzekeringsplicht rust op de ene partij een hele andere zijn dan het moment waarop volgens
diezelfde Incoterm risico’s en kosten van de levering van de goederen op een partij overgaan.
In de praktijk betekent dit nog al wat. Partijen dienen zich er van bewust te zijn dat dergelijke verplichtingen op een juiste manier en met inachtneming van de juiste momenten worden vastgelegd. Door partijen te sluiten verzekeringsproducten moeten hierop bijvoorbeeld goed worden afgestemd. Uiteraard blijft het van belang dat ook uw wederpartij op een gelijke wijze met haar rechten en verplichtingen in het kader van Incoterms omgaat. U wilt uiteraard niet in de situatie terecht komen, dat uw wederpartij geen goed aansluitende maatregelen
heeft getroffen in verband met de op hem tot verschillende momenten rustende rechten en verplichtingen, voortvloeiend uit de van toepassing zijnde Incoterms. Dit leidt in de regel alleen maar tot discussie en onenigheid met alle inspanningen en kosten van dien. 
Daarbij is het ook belangrijk dat over en weer het juiste beeld bestaat welke Incoterm men in dit verband wilde toepassen. Het verschil kan al worden uitgemaakt door één enkele andere letter. Zo bestaat bijvoorbeeld de Incoterm “CIP”, die een aantal wezenlijke andere momenten onderscheidt, waarop rechten en verplichtingen ten aanzien van verschillende aspecten op verschillende momenten overgaan dan bijvoorbeeld de op deze Incoterm qua letters gelijkende “CPT”. Het scheelt slechts
één letter, maar bij CIP komen bijvoorbeeld de havenkosten en het vervoer naar bestemming voor rekening en risico van koper, terwijl op de daarbij te onderscheiden momenten bij CPT juist die risico’s voor rekening en risico van verkoper komen. Bij CIP draagt de verkoper de verantwoordelijkheid voor de verzekering, bij CPT is dit de koper.


INCOTERMS 2011
Naar alle waarschijnlijkheid worden per 1 januari 2011 nieuwe Incoterms ingevoerd. Het huidige aantal Incoterms (dertien) wordt dan teruggebracht naar elf, waarbij de Incoterms DAF, DES, DEQ en DDU komen te vervallen. Er komen twee nieuwe condities, namelijk DAT (Delivered At Terminal) en DAP (Delivered At Place). Het is raadzaam om in nieuw te sluiten overeenkomsten reeds vooruitlopend op de straks geldende Incoterms met uw  wederpartijen te contracteren. Zo is het bijvoorbeeld aan te raden dat als in een nu te sluiten overeenkomst nog Incoterms worden overeengekomen die na 2010 mogelijk niet meer bestaan, af te spreken welke Incoterms er dan zullen gelden. Nog beter is het om nu al gebruik te maken van alleen die Incoterms die vermoedelijk na 2010 nog zullen worden gehanteerd. Overigens is het heel eenvoudig een Incoterm overeen
te komen en daardoor van toepassing te verklaren. Vermelding van een specifieke Incoterm in een contract als tussen partijen overeengekomen is al voldoende. Zo gemakkelijk toepasbaar zijn Incoterms.


SLOT
Het is verstandig u te laten informeren over welke rechten en verplichtingen en welke momenten gelden voor de betreffende Incoterm. Bekijk ook eens de interessante mogelijkheden om Incoterms in andersoortige overeenkomsten te hanteren dan alleen bij vervoersovereenkomsten.
Het kan het contracteren in velerlei situaties eenvoudiger maken en overeenkomsten korter.
Een Incoterm op zich is een eenduidig begrip dat in verschillende landen dezelfde betekenis kent en dus gemakkelijk en eenvoudig internationaal toepasbaar en herkenbaar is.Bron  Pellicaan Nieuwsbrief

Geen opmerkingen: