Zoeken in deze blog

vrijdag, april 07, 2006

Behaal concurrentievoordeel door tijdig in te spelen op de invoering van BASEL ll

IN mijn vorige weblog ben ik uitgebreid ingegaan op de effecten op het bedrijfsleven als gevolg van de invoering van BASEL ll bij banken. Veel bedrijven zullen waarschijnlijk te maken krijgen met stijgende financieringslasten als gevolg van het kapitaalakkoord van Basel.

Beleid banken inzake Basel II raakt MKB en grote bedrijven
Het beleid van banken verandert onder invloed van toenemende concurrentie, strenger toezicht en krapper wordende marges. Fusies en overnames, het inrichten van shared service centers, transfereren van back office diensten naar lage lonen landen en het sluiten van kantoren hebben geleid tot betere resultaten. De cliëntrentabiliteit is naast rationaliseringen in de laatste tijd een steeds belangrijker issue geworden in de dagelijkse bankpraktijk, omdat hiermee de rentabiliteit verder verbeterd kan worden.

Banken zullen Basel ll afwentelen op hun cliënten. Met ingang van 2005 jaarlijks raten zoals de nieuwe richtlijn Bazel II dit voorschrijft. De absolute rating waarin een bank een cliënt inschaalt is bepalend voor de hoogte van de risico-opslag op de verstrekte kredieten door de bank.

Kredietverstrekkers zullen in de eerste plaats de neiging hebben om de financiële rapportage op basis van IFRS bij kredietaanvragen te eisen op grond van verdergaande standaardisering van de kredietaanvraag. Ten tweede zullen kredietverstrekkers IFRS eisen, omdat IFRS een nieuwe norm voor het vermogen en de resultaatbepaling introduceert, en men op basis van deze verbeterde prestatiemeting wil kunnen benchmarken.

80% van de MKB bedrijven betalen gemiddeld 40% teveel aan bankkosten.

Door direct de juiste maatregelen te nemen kunt u uw bankkosten aanzienlijk verlagen en brengt u op een voorsprong ten opzichte van uw concurrentie.

Welke maatregelen moet ik nemen om mijn bankkosten te verlagen?

Het antwoord is net zo eenvoudig als de vraag namelijk door het uitvoeren van een gedegen analyse.

Door middel van het ratingprogramma Pr -Rating© kunnen de consultants van OFM een primaire rating uitvoeren. Het programma simuleert exact de door banken gehanteerde rating. Het Pr -Rating© programma maakt de componenten op basis waarvan een rating is bepaald inzichtelijk en biedt hiermede de mogelijkheid om eventuele verschillen tussen de eigen rating en die van de bank af te stemmen. Met het Pr -Rating© programma wordt niet alleen een financiële situatie analyse uitgevoerd maar geeft tevens aan welke organisatorische maatregelen moeten worden genomen om de rating op de langere termijn voordelig te beïnvloeden. De organisatorische diagnose wordt gemaakt aan de hand van het beantwoorden vragen. De vragen hebben betrekking op de bedrijfsvoering en bestrijken de volgende terreinen:
· Management;
· Controlling;
· Ondernemingsstrategie;
· Productie en / of leveringsprocessen;
· Ondernemingsrisico’s.

Wilt u uw concurrenten een stap voorzijn neem dan direct contact op en bel telefoon 078 6440040 of stuur een email.

donderdag, maart 23, 2006

De invloed van het Basel ll kapitaalakkoord op het bedrijfsleven

In de afgelopen periode is er veel geschreven over de gevolgen van het kapitaalakkoord van Basel voor bancaire instellingen. Dat de gevolgen van dit akkoord voor deze instellingen drastisch zijn is duidelijk. Maar wat zijn nu eigenlijk de gevolgen voor het bedrijfsleven? Een vraag die in Nederland tot op heden weinig aandacht heeft gekregen.


Het Basel II kapitaalakkoord in vogelvlucht.

Het comité van Basel vindt haar ontstaansgeschiedenis in 1974. Mede door de internationalisering is de concurrentie tussen bancaire instellingen verhevigd. In de jaren tachtig werd als gevolg van deze concurrentie steeds minder eigen vermogen in relatie tot de verstrekte kredieten aangehouden. De verslechterende solvabiliteit leidde tot onaanvaardbaar hoge risico’s. Toezicht en afspraken waren noodzakelijk om de financiële markten te beschermen. Het eerste kapitaalakkoord van Basel van 1988 werd met dit doel opgesteld.


Huidige ontwikkelingen

Het in 1988 opgestelde kapitaalakkoord is in 2001 enigszins aangepast. Banken delen, op grond van het kapitaalakkoord van Basel, hun cliënten in een viertal categorieën in. De indeling (20%, 50%, 100% en 150%) is afhankelijk van het risicoprofiel van de cliënt. De 20% categorie zijn doorgaans die cliënten die met het minste risico omgeven zijn in tegenstelling tot de cliënten die in de 150 % categorie vallen. De bank dient een solvabiliteitseis van 8% toe te passen over hun categorisatie. Met andere woorden: de vereiste solvabiliteit van financiële instellingen zal variëren tussen de 1,6 en 12 procent. Het is de bedoeling dat Basel II vanaf het jaar 2007 geëffectueerd wordt.


Gevolgen voor het bedrijfsleven

Het comité van Basel heeft van het begin af aan de intentie gehad, geen enkele sector te benadelen door de implementatie van het kapitaalakkoord. Onder andere het MKB stelt dat gezien de kosten, complexiteit en de mogelijke gevolgen, het erg onwaarschijnlijk lijkt dat het kapitaalakkoord sommige sectoren niet benadeeld. Deze opmerkingen worden door het comité van Basel onderkend.
Eén van de gevolgen van het kapitaalakkoord van Basel zal zijn dat banken op een meer frequente basis de risico’s van niet beursgenoteerde cliënten kwantificeren. Cliënten zullen hierdoor vaker worden verzocht om inzicht in de financiële situatie te verschaffen. Niet alleen deze extra administratieve last, maar ook het niet kunnen voldoen aan de informatievraag kan leiden tot een verhoging van de interestkosten en daarmee een verhoging van de bedrijfskosten. Naast de hier bovengenoemde gevolgen zal het kapitaalakkoord leiden tot een toename in de bandbreedte voor interestopslag en voor branche- en bedrijfsspecifieke risico’s. Vermoedelijk worden de kosten voor de invoering van Basel II verhaald op de cliënt, bijvoorbeeld door een verkapte interestopslag.
Het is aan de ondernemer om het krediet tegen de meest gunstige voorwaarden af te sluiten. Een goede relatie met de bank, een heldere rapportage van de huidige situatie en een betrouwbare prognose zijn daarvoor noodzakelijk. Juist de kwaliteit en betrouwbaarheid van de informatievoorziening bepalen in belangrijke mate de hoogte van het krediet en de daaraan verbonden voorwaarden.

Waarschijnlijk zullen veel bedrijven te maken krijgen met stijgende financieringslasten als gevolg van het kapitaalakkoord van Basel.

Laat u niet verrassen en neem optijd uw maatregelen !!! www.ofm-groep.nl en informeer naar onze aanpak.