Zoeken in deze blog

woensdag, januari 26, 2011

Ondernemen in uitdagende tijden voor ondernemingen binnen de industrie

Organisaties worden met een steeds grotere dynamiek en complexiteit geconfronteerd als gevolg van onder andere de volgen de factoren: 
  • toenemende invloed van de klant; 
  • intensiever wordende concurrentie 
  • verkorting van de productlevenscycli; 
  • voortdurende en steeds sneller na elkaar optredende technologische veranderingen. 

Voor organisaties geldt in het algemeen dat zij in de tijd steeds sneller worden afgerekend indien zij niet inspelen op genoemde factoren. Door toepassing van IT kan een bedrijf zijn concurrentiepositie beïnvloeden, de cliënten beter bedienen en het productieproces flexibeler inrichten. Voor industriële ondernemingen die over de kennis beschikken is het van strategisch belang voortdurend in te schatten op welk moment zij in hun productieproces en producten technologische veranderingen aanbrengen, zodat de concurrentie geen beslissende voorsprong krijgt.

Organisaties reageren op de genoemde factoren door het nemen van verschillende maatregelen, zoals;
  • Ingrepen in de organisatiestructuur, bijvoorbeeld verplatting, intern ondernemerschap en het terugbrengen van de staforganen; 
  • Ingrepen gericht op het vergroten van taakstellingen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden; 
  • Ingrepen gericht op het centraal stellen van bedrijfsprocessen, zoals, ‘business process redisign’ en strategische kwaliteitsmanagement 
Om dergelijke veranderingsprocessen te kunnen besturen, moeten deze gestructureerd worden als een project, deze processen moeten dan ook ‘projectmatig worden geleid. Wat houd dit in? Op de eerste plaats, dat in de aanvang het beoogde eindresultaat wordt vastgesteld en min of meer gespecificeerd, en dat alle bij de verandering betrokken partijen het hierover eens zijn en zich hierop richten. Het verdient aanbeveling om het doel van een verandering eerst binnen een A4-tje te concretiseren, in eenvoudige en controleerbare termen. Vervolgens wordt pas vastgesteld langs welke weg het eindresultaat bereikt moet worden, en hoeveel tijd hiervoor ter beschikking staat.

De factor ‘mens’ staat bij deze processen nadrukkelijk centraal. Hij is zelfs maatgevend. De keuze voor de juiste man of vrouw is van cruciaal belang voor uw organisatie. 

Geen opmerkingen: